Przejdź do treści

Komunikacja i funkcje tekstów językowych (egzamin maturalny w Formułach 2022 i 2023)

 • przez

Temat funkcji języka jest często pomijany na lekcjach polskiego, jednak nie oznacza to, że nie może on pojawić się na egzaminie maturalnym (zarówno jeśli chodzi o część ustną, jak i pisemną). Zdarza się bowiem, że pytania w części matury nazywanej „czytaniem ze zrozumieniem” dotyczą funkcji języka, które dominują w wybranym tekście (niekiedy trzeba wybrać odpowiedź spośród kilku możliwości). W takiej sytuacji uczeń musi również uzasadnić, dlaczego wybrał określoną funkcję. W związku z tym warto poznać funkcje języka, które odpowiadają (w większości) elementom schematu aktu komunikacji.

Spójrz na schemat. Zauważ, że każdy jego element (nadawca, odbiorca, kontekst, kontakt, komunikat i kod) związany jest z określoną funkcją języka. Jednak istnieją jeszcze 3 funkcje, które musisz zapamiętać i które nie są połączone z żadnym elementem schematu. Chodzi tu o funkcje: informacyjną, performatywną (inaczej stanowiącą) i magiczną.

Czym charakteryzują się poszczególne funkcje języka i jak je rozpoznać?

Funkcja informacyjna (informatywna):

 • nadawca przekazuje odbiorcy informację,
 • przekazywanie faktów bez komentarza nadawcy, brak słów związanych z emocjami, wykrzyknień itd., przewaga zdań oznajmujących,
 • funkcja informacyjna dominuje w tekstach zwartych w podręcznikach (a przynajmniej powinno tak być J),
 • komunikatami o tej funkcji są również rozkład jazdy autobusów czy pociągów albo tabelka w książce od historii.

Funkcja poznawcza (przedstawieniowa) – nakierowana na kontekst (sytuację):

 • nadawca przekazuje swoją wizję świata odbiorcy, ukazuje jakiś fragment rzeczywistości, jednak adresat dzięki temu dowiaduje się czegoś nowego (np. o dalekich, egzotycznych krajach),
 • nadawca nie koncentruje się tylko na przekazaniu informacji, lecz dodaje oceny, dokonuje też wyboru pewnych treści,
 • przykładem gatunku, w którym dominuje funkcja poznawcza jest reportaż (a przykładem konkretnego tekstu – „Heban” R. Kapuścińskiego).

Funkcja ekspresywna (emotywna) – nakierowana na nadawcę:

 • nadawca wyraża swoje emocje, opinie, refleksje,
 • wyrazy nacechowane emocjonalnie, nazwy uczuć, stanów, emocji, wykrzyknienia, wielokropki, brak spójności tekstu (jeśli emocje są bardzo silne),
 • przykładami gatunków, w których dominuje funkcja ekspresywna są recenzja lub komentarz na forum internetowym.

Funkcja impresywna (ko natywna, perswazyjna) – nakierowana na odbiorcę:

 • nadawca chce nakłonić odbiorcę do czegoś,
  • słowa i zwroty wyrażające prośby, nakazy, zakazy, reguły; słownictwo oceniające (np. dobry, podły, zdrajca, ludzie honoru); slogany odnoszące do wartości, wypowiedzi wzbudzające emocje,
  • funkcja impresywna dominuje w komunikatach reklamowym. 

Funkcja poetycka – nakierowana na komunikat:

 • nadawca chce zwrócić uwagę na (często ozdobną i kunsztowną) formę tekstu,
  • w tekstach, w których dominuje funkcja poetycka, występuje nagromadzenie środków stylistycznych (jednak nie jest to reguła),
  • funkcja poetycka (niekiedy) dominuje w utworach, które określić można mianem „literatury pięknej”.

Funkcja fatyczna – nakierowana na kontakt:

 • służy nawiązaniu, podtrzymaniu lub zakończeniu kontaktu,
 • powitania, pożegnania i inne zwroty grzecznościowe; pytania służące upewnieniu się, czy komunikacja jest niezakłócona; pomruki („mhm”, „aha”) i gesty wyrażające uwagę odbiorcy, zapewnienia, że słyszy/widzi, rozumie itd.

Funkcja metajęzykowa (metatekstowa) – nakierowana na kod:

 • Nadawca chce:
 • wyjaśnić znaczenie jakiegoś elementu przekazu (np. słowa, pojęcia),
 • zapytać o znaczenie jakiegoś elementu przekazu, upewnić się, czy dobrze coś zrozumiał, 
 • przedstawić sposób tworzenia komunikatu – wypowiedzieć się o sposobie pisania, mówienia itd. W tym kontekście przykładami komunikatów i gatunków, w którym dominuje funkcja metajęzykowa są: poradnik, wykład (np. wykłady Jana Miodka o języku) lub nawet cały utwór literacki (literatura autotematyczna tj. tekst o tworzeniu dzieła – „Bieniowski” Juliusza Słowackiego czy „Miazga” Jerzego Andrzejewskiego).

Funkcja stanowiąca (performatywna):

 • wypowiedzi realnie zmieniające rzeczywistość (społeczną w sensie np. urzędowym),
 • przykłady: wypowiedź księdza udzielającego ślubu – „Ogłaszam waz mężem i żoną”, „Akceptuję regulamin”, dokumenty nadania obywatelstwa, umowy itd.

Funkcja magiczna:

 • związana z wiarą w magiczną moc słowa i intencją, by komuś tym pomóc lub zaszkodzić,
 • zaklęcia, życzenia okolicznościowe i słowa przeklinające kogoś/coś.

Jakie są cechy charakterystyczne poszczególnych funkcji (w skrócie)?

informacyjna – przekazujemy fakty

poznawcza – nadawca ukazuje swoją wizję świata

ekspresywna – nadawca wyraża swoje uczucia i myśli

impresywna – chcemy czegoś od odbiorcy (zmiany postawy, zachowania, sposobu myślenia)

poetycka – bogaty język, wyeksponowanie formy wypowiedzi

fatyczna – rozmawiamy o samym kontakcie

metajęzykowa – wyjaśniamy słowa / tematem wypowiedzi jest tworzenie tekstu

stanowiąca – realna zmiana rzeczywistości

magiczna – składamy życzenia / kogoś lub coś przeklinamy / rzucamy zaklęcie

Jeśli już posiadasz pewną wiedzę na temat funkcji wypowiedzi, sprawdź się, rozwiązując przygotowane zadania.

ĆWICZENIA

1. Określ funkcje wypowiedzi:

 1. Dnia 15 listopada br. o godz. 17.00 w sali nr 8 odbędzie się zebranie rodziców.
 2. Oj, te oceny! Znowu będę wysłuchiwał! Koszmar!
 3. Zabrania się palenia tytoniu na terenie budynku.
 4. Zostawcie łapkę w górę lub zasubskrybujcie mój kanał!
 5. Co masz na myśli, mówiąc, że to było fantastyczne?
 6. Ale naiwne przedmiejskie dzwonki i perkalikowe, niewybredne kwiatuszki stały bezradne w swych nakrochmalonych, różowych i białych koszulkach, bez zrozumienia dla wielkiej tragedii słonecznika.
 7. Ostatnio w ogóle się nie uczysz! Co się z tobą dzieje? Proszę, weź książkę i naucz się.
 8. – Halo? Masz włączony mikrofon?
  – Cześć, mhm, wszystko w porządku.
 9. Uprzejmie proszę o przyznanie mi urlopu okolicznościowego w związku z przyjściem na świat mojej córki Anny.
 10. Niech go licho weźmie!
 11. Najeźdźcy, którzy wtargnęli do Indii, nazwali siebie „Arias” – Ariowie. Mianem tym posługiwali się również starożytni Persowie i przetrwało ono w nazwie Iran.
 12. Sprzedam kocięta perskie, białe i szare, z metryczkami. Tel. …..  
 13. Przeszłość jak ogród zaczarowany
  Przyszłość jak pełna owoców misa.
  Liści opadłych złote dywany,
  Winograd ognia strzępami zwisa.
 14.  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznaje Jana kowalskiego winnym zarzucanego mu czynu. 
 15. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i miłości!

2. Określ, jaka funkcja dominuje w tekstach:

 • podręcznika do historii
 • encyklopedii
 • ogłoszenia
 • tomiku poezji
 • rozkazu wojskowego
 • regulaminu szkoły
 • hasła reklamowego
 • listu miłosnego

3. Jaka funkcja poza poetycką występuje w przytoczonych komunikatach?

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie   
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
 (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, fragment)
 

Tak li moja Orszula, jeszcze żyć na świecie
Nie umiawszy, musiała w ranym umrzeć lecie?       
I nie napatrzawszy się jasności słonecznej

Poszła, nieboga, widzieć krajów nocy wiecznej!
A bodaj ani była świata oglądała!
(Jan Kochanowski, Tren II, fragment)

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.
(Jan Kochanowski, Pieśń XII, fragment)

Nie dbają moje papiery

O przeważne bohatery;

Nic u nich Mars, chocia srogi,

I Achilles prędkonogi;

Ale śmiechy, ale żarty

Zwykły zbierać moje karty.

(Jan Kochanowski, Na swoje księgi, fragment)

Dziękuję wam miła pani
za ten wykup coście dali.
A wam miły gospodarzu,
niech wam Pan Bóg błogosławi.
Daj wam Boże z nieba rosę,
żeby się niosły kokosze.
Daj wam Boże dobre konie,
żeby chodziły po bronie.

(Fragment pieśni kolędników)